Polityka prywatności

I Zasady ogólne

1. Polityka prywatności definiuje zasady dotyczące prywatności, takie jak gromadzenie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) korzystających z internetowego sklepu dostępnego pod adresem SmartWoods.pl („Sklep”) należącego do spółki  „Baltica Home” z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zg. z RPEiR (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dot. o. o. fiz. w związku z przetw. danych oso., sw. przep. t. da. oraz uchy. dyrek. 95/46/WE

2. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Sklepu,  zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 7  RPEiR (UE) 2016/679 z dn. 27/04/2016 w/s ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych oso. i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrek. 95/46/WE (zwanej dalej „RODO”), jest firma Baltica Home Sp. z o.o z siedzibą w Koszalinie, ul. Szczecińska 38 75-137, NIP: 6692563164, REGON: 389892729, która jest właścicielem Sklepu i jest dalej nazywana „Administratorem”.

3. Użytkownikiem Sklepu jest każda osoba, która skorzystała z usług oferowanych przez Administratora poprzez Sklep, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.

II  Kategorie gromadzonych informacji

Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników tylko w zakresie koniecznym do wykonania zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, przeprowadzenia procesu rejestracji w Sklepie oraz dostarczenia pozostałych usług opisanych w Regulaminie Sklepu. W skład zbieranych danych wchodzą:  imię i nazwisko, adres wysyłkowy, dane do wystawienia rachunku, numer telefonu, adres e-mail oraz dane do logowania.

III Zarządzanie informacjami

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora obejmuje wyłącznie :
– wykonywanie usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu tj:  realizacja zamówień, fakturowania oraz obsługa reklamacji,
–  umożliwienie Klientom dokonania rejestracji i założenia konta w Sklepie,
–  prowadzenie przez Administratora Sklepu akcji promocyjnych, programów lojalnościowych oraz konkursów,
–  archiwizację danych i prowadzenie statystyk,
– zapobieganie nadużyciom i oszustwom oraz egzekwowanie postanowień Regulaminu Sklepu przez Użytkowników,
–  realizację wymagań prawnych.

2. Decyzja o udostępnianiu danych osobowych jest dobrowolna i jest jednocześnie niezbędna do skorzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Sklepu.

IV Rozpowszechnianie danych osobowych

1. Dane osobowe nie są  udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem:
–  zaistnienia okoliczności, wobec których przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek udostępnienia danych,
–  żądania uprawnionego podmiotu jest to warunek konieczny do realizacji usługi.

2. Podmioty, z których usług korzysta Administrator, mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników. W takich sytuacjach Administrator podjął odpowiednie kroki, w tym zawarcie stosownych umów, aby zagwarantować ochronę danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób, które nie są do tego upoważnione.

3. Informacje o użytkownikach nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V Prawa Użytkownika

1. Informacje osobowe Użytkowników są gromadzone i archiwizowane w centrali Administratora.
2. Użytkownik ma prawo do dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia (o ile przeniesienie jest technicznie możliwe) oraz wniesienia sprzeciwu wobec swoich danych osobowych, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

3. Aby skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, Użytkownik może przekazać Administratorowi swoje oświadczenie woli w jeden z poniższych sposobów:
– bezpośrednio udając się do siedziby Administratora pod adresem:
Baltica Home SP. Z O.O.
ul. Szczecińska 38 75-137 Koszalin
– listownie pod wskazany powyżej adres,
– elektronicznie na adres info@smartwoods.pl,
– poprzez panel użytkownika w Sklepie.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

VI Przechowywanie danych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w czasie niezbędnym do należytego wykonania usługi w ramach Sklepu, zgodnie z celem wskazanym w pkt. III, uwzględniając ewentualne roszczenia cywilno-prawne  Administratora względem Użytkownika oraz aktualne przepisy prawa. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację tożsamości Użytkownika.

VII Ochrona danych osobowych

1. Administrator potwierdza, że dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników z należytym uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych obowiązujących aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych.
2.  Administrator deklaruje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia pełnej ochrony przetwarzania danych osobowych, aby skutecznie zapobiegać dostępowi do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

VIII Modyfikacje Polityki prywatności

Administrator ma prawo dokonywać zmian w Polityce Prywatności w przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na zmiany w przepisach prawnych lub funkcjonowanie Sklepu. O wszelkich planowanych zmianach oraz terminie ich obowiązywania Administrator poinformuje Użytkowników poprzez stronę internetową Sklepu. Jeśli Użytkownik jest zarejestrowany, o zmianach zostanie powiadomiony  za pośrednictwem  konta.

IX KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Pytania i informacji na temat ochrony danych osobowy prosimy kierować na adres:

Baltica Home SP. Z O.O.
ul. Szczecińska 38 75-137 Koszalin

z dopiskiem „ochrona danych osobowych”
lub
na adres mailowy info@smartwoods.pl